News


Urgent Action - Letters from CEE

2005-02-18 16:48:57 / News read 2399 reading

Dobrý den,
níže naleznete odkaz na dopis, který obsahuje apel na vlády členských států OSN, aby se u příležitosti 49. zasedání Commission on the Status of Women ve dnech 28.2.-11.3.2005 (http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/49sess.htm) znovu přihlásili k obecným principům, které obsahuje Pekingská deklarace a Pekingská akční platforma, s cílem zajistit rovnoprávné postavení, rozvoj a mír pro ženy na celém světě, což předpokládá dodržování deklarovaných zásad a závazků. Dopis dále zdůrazňuje potřebu propojení cílů Pekingské akční platformy a Deklarace tisíciletí, jejíž cílem je definovat cestu k eliminaci chudoby a sociálního vyloučení.
K dopisu se můžete připojit svým podpisem přímo na webové stránce a tím podpořit úsilí o všeobecné opětovné schválení Pekingské deklarace. Text dopisu v českém jazyce naleznete dále.
Vaši podporu všeobecnému opětovnému schválení Pekingské akční platformy prosím vyjádřete na: http://www.peacewomen.org/un/Beijing10%20/SignOnLetterB10.html Více informací o Pekingské akční platformě a dvanácti „kritických oblastech“, které definuje: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

VÝZVA VLÁDÁM ČLENSKÝCH STÁTŮ OSN PODPOŘIT UNIVERZÁLNÍ REAFIRMACI A IMPLEMENTACI PEKINGSKÉ AKČNÍ PLATFORMY
DOPIS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
ZPRACOVANÝ INTERNATIONAL PLANNING GROUP NGO CSW
My, níže podepsaní/é zástupci/kyně mezinárodních a národních nevládních neziskových organizací, networkových organizací a zástupci parlamentních orgánů ze všech regionů světa, reprezentující politickou, sociální a náboženskou diverzitu, zdůrazňujeme důležitost desetiletého procesu revize Pekingské akční platformy a 30-ti letého výročí První světové konference OSN o ženách, konané v Mexiku v roce 1975, jak pro nás, tak pro všechny ženy na světě.
Hlavními cíli procesu desetileté revize Pekingské akční platformy a závěrečného dokumentu z 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění jsou identifikovat dosažené úspěchy i nedostatky a problémy v implementaci těchto dokumentů a zdůraznit potřebu účasti vysoké politické reprezentace na 49. zasedání Commission on Status of Women. Vyzýváme vlády, které se účastní 49. zasedání Commission on Status of Women k následujícímu postupu:
1. Všeobecně znovu schválit Pekingskou akční platformu a Závěrečný dokument z 23. zvláštního zasedání Valného Shromáždění OSN (Peking + 5);
2. Znovu deklarovat úmysl účinně a urychleně implementovat zásady obsažené v Pekingské akční platformě a Závěrečných dokumentech Peking +5;
3. Uznat, že realizace Deklarace tisíciletí a Cílů deklarace je těsně spojena s ochranou lidských práv, posílením všech žen, dosažením rovnosti žen a úplné implementace Pekingské akční platformy;
4. Zavázat se, že výše vyjmenované závazky, jakož i výstupy Summitu tisíciletí budou podrobeny veřejné diskusi na všech úrovních.

VÝZVA VLÁDAM PODPORIŤ UNIVERZÁLNU REAFIRMÁCIU A IMPLEMENTÁCIU PEKINSKEJ AKČNEJ PLATFORMY
LIST OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
SPRACOVANÝ MEDZINÁRODNOU PLÁNOVACOU SKUPINOU MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ PRI OSN KOMISII PRE POSTAVENIE ŽIEN (INTERNATIONAL PLANNING GROUP NGO CSW)
My, dolu podpísané, medzinárodné a národné mimovládne organizácie, siete organizácií a parlamentní zástupcovia a zástupkyne zo všetkých regiónov sveta, reprezentujúci politickú, sociálnu a náboženskú diverzitu, zdôrazňujeme dôležitosť, ktorú má pre nás a pre všetky ženy sveta, revízia desaťročného vývoja od vzniku Pekinskej Akčnej platformy a tridsiateho výročia Prvej svetovej konferencie OSN o ženách uskutočnenej v roku 1975 v Mexiku.
Hlavnými cieľmi revízie desaťročného vývoja od vzniku Pekinskej Akčnej platformy a záverečného dokumentu 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN je zhodnotiť dosiahnuté úspechy a identifikovať nedostatky a problémy pri implementácii týchto dokumentov a zdôrazniť potrebu účasti vysokej politickej reprezentácie na 49. zasadaní Komisie pre postavenie žien.
Preto vyzývame vládne delegácie, ktoré sa zúčastňujú 49. zasadnutia Komisie pre postavenie žien k nasledujúcim krokom:
1. Plne potvrdiť Pekinskú deklaráciu, Akčnú platformu a Závery 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN (Peking+5),
2. Znovu deklarovať svoju pripravenosť k okamžitej implementácii zásad Pekinskej Akčnej platformy a Záverov Peking+5 na národných úrovniach.
3. Uznať, že realizácia Miléniovej deklarácie a Miléniových rozvojových cieľov OSN je úzko spojená s ochranou ľudských práv a posilnením postavenia všetkých žien, dosiahnutím rodovej rovnosti a s implementáciou Pekinskej Akčnej platformy v jej plnom rozsahu.
4. Zaviazať sa k zapracovaniu vyššie zmienených záväzkov do diskusií a výsledkov Miléniového summitu OSN na všetkých úrovniach.




АПЕЛ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА ВСЕОБЩА ПОДКРЕПА И ПРИЛАГАНЕ НА ПЕКИНСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ПИСМОТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Международна група на неправителствените организации за планиране на сесията на Комисията по положението на жените
Ние, долуподписаните международни и национални неправителствени организации, мрежи и парламентаристи от всички региони по света, представящи голямо политическо, социално и религиозно разнообразие, подчертаваме значението за нас самите и за всички жени по света на десет годишния преглед на Пекинската платформа за действие и 30-годишнината на Първата конференция на ООН за жените, състояла се в Мексико през 1975 г.

Отбелязвайки, че целите на десет годишния преглед на Пекинската платформа за действие и на документа за постиженията от 23-тата Специална сесия на Общото събрание на ООН са определяне на постиженията, пропуските и трудностите при тяхното прилагане, и подчертаване на необходимостта от участие на високо правителствено ниво на 49-тата сесия на Комисията по положението на жените, ние призоваваме настоятелно правителствата, събрали се на 49-тата сесия на Комисията по положението на жените към следното:
1. Да потвърдят и подкрепят широко Пекинската декларация и платформа за действие и Документа от 23-тата сесия на Общото събрание на ООН (Пекин + 5);
2. Да поемат повторно ангажимент за незабавно прилагане на Пекинската платформа за действие и на Документа от 23-тата сесия Пекин + 5 на национално ниво;
3. Да признаят, че осъществяването на Декларацията на хилядолетието и Целите на хилядолетието за развитие зависи от осъществяването на човешките права на жените и овластяването на всички жени, от постигането на равнопоставеност на половете и пълното прилагане на Пекинската платформа за действие;
4. Да поемат ангажимент за включване на тези теми в обсъждането и отчета на резултатите на Световната среща на върха на Хилядолетието на всички нива.




Letters in English, Czech, Bulgarian and Slovak calling on Governments to Fully Reaffirm the Beijing Platform for Action (BPfA)can be found on our web-page and send to the governments.
We urge you to take part in this action. To sign the letter, please, send an e-mail to ngocsw49@yahoo.com with the name of your organization and your country.
We hope that your organization or network will use this sign-on letter in your lobbying, campaigning and media work at the national level, in preparation for the Beijing + 10 meeting. Work at the national level in advance of the Beijing + 10 meeting is going to be crucial since much if not all of the negotiation on a political declaration will take place in advance of the meeting itself.
If the political declaration is still under negotiation when the Beijing + 10 meeting begins we will make full use of this letter and the signatures attached in media and other work in New York. For this reason the larger the number of organizations which sign-on and the broader the geographical spread of those that do sign-on the more powerful will be the message!
The text of the letter and the number of signatures as they build up will be available at www.peacewomen.org
A Sign-on letter Calling on Governments to Universally Reaffirm and Implement the Beijing Platform for Action
We, the undersigned international and national non-governmental organizations, networks, and parliamentarians from every region of the world, representing great political, social and religious diversity, underline the importance to us and to women worldwide of the ten-year review of the Beijing Platform for Action and the 30-year Anniversary of the First UN World Conference on Women, held in Mexico in 1975. Noting that the objectives of the ten-year review of the Beijing Platform for Action and the Outcome Document of the 23rd Special Session of the General Assembly are to identify achievements, gaps and challenges in their implementation and emphasizing the need for high-level governmental participation at the 49th Session of CSW, we urge governments gathered at the 49th Session of the Commission on the Status of Women to:

  1. Universally reaffirm the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome of the 23rd UN General Assembly Special Session (Beijing +5);
  2. Re-commit to immediate national level implementation of the Beijing Platform for Action and the Outcome of Beijing + 5.
  3. Recognize that the realization of the Millennium Declaration and Millennium Development Goals depends on achieving the human rights and empowerment of all women, the attainment of gender equality and full implementation of the Beijing Platform for Action;
  4. Commit to incorporating these into the discussions and outcomes of the Millennium Summit at all levels.
send mail
facebook

Film z YouTubex
Send articles by e-mailx
Here you can notify your friend or any other person you know to be interested in the subject about an interesting article.
Tytuł informacji: Urgent Action - Letters from CEE
*Sender's comment or message::
"Please enter the code as you see in the image. Characters size matters.
Reload Image
Captcha image
Fields with (*) must be filled